kibernetika

  kibernetika imenica, ženski rod

  značenje reči kibernetika:

   transdiciplinarna nauka koja se bavi istraživanjem i upravljanjima raznim kompleksnim organizmima, bilo da su žive ili nežive prirode – ljudi, životinje, tehmički, preivredni sistemi;

  link

  Kibernetika je  bazirana na teoriji informacija i načina komunikacije. Suština je u organizaciji, sagledavanju obrazaca komunikacije, prenošenju informacija i sistemu upravljanja i kontrola.

  Zanimljivo:

  Reč je prvi put upotrebio u navedenom smislu reči,  američki matematičar Norbert Viner 1948 godine.

  link

  Poreklo reči kibernetika:

  U francuskom jeziku se oko 1830 godine javlja reč – cybernétique, veština upravljanja.

  U osnovi se nalazi starogrčka reč kybernetes – krmanoš, pilot, onaj koji upravlja (brodom); kybernan – upravljati brodom, krmaniti, kormilariti.

  kibernetika značenje poreklo rečiZanimljivo:

  Osnova ove reči je u mitu o zlatnom runu i argonautima.

  Argonauti, grupa predvođena Jasonom, a  ime po dobili po nazivu broda.

  Brod Argo (ime je dobio po graditelju Argu) je imao specijalne i magične moći zhavaljujući boginji Atini.

  Ona je uzela komad drveta sa svetog hrasta iz Zevsovog proročišta u Dodoni i postavila ga na brod kao kobilicu, da bude pomoćni krmanoš – kybernetes. Zato je brod Argo imao čudesnu moć da govori i upozorava na opasnosti tokom putovanja.

  Primeri upotrebe reči kibernetika:

  Kibernetika (reč potriče od grčke reči κυβερνητηζ, što se moože prdevesti kao “umeće upravljanja” ili “navigacija”).

  Pogledaj: kako je nastala reč – vizija

  To je nauka koja se bavi upravljanjem, ali ne u smiuslu u kome se danas proučavaju razni vidovi menadžmenta, već u smislu teorije sistema – na koji način elementi koji črne sistem funkcionišu kao celina. Kao takva predstavlja teorijsku osnovu za razvoj informatike i računarstva.

  Kibernetika je nauka o upravljanju i upravljačkim sistemima. To je već relativno dobro poznata nauka koja je našla svoju primenu u najrazličitijim granama ljudske delatnosti.

  Posto u nase doba nauka postaje osnovna snaga raizvoja, i za resenje ovog problema izrasta nova nauka — kibernetika — nauka o upravljanju. Zato neki autori razvoj tehnike naseg doba nazivaju automatsko-kibernetskom tehnikom.

  Tamo kibernetiku dugo nisu htjeli priznati kao nauku. Čak su je anatemisali kao »reakcionarnu buržoasku nauku«, suprotnu marksističkom shvatanju društva i prirode. »Kibernetika je — pisali su neki autori — jedna od onih lažnih nauka koje …

   

   

  « Back to Glossary Index