lice mesta

  lice mesta – da li mesto ima lice i naličje? Kako je nastao taj veoma popularan izraz?

  Značenje izraza lice mesta:

  1. lice mesta značilo je u srednjovekovnim tekstovima – stvarni dokaz, sama ukradena ili porobljena stvar, sa mesta gde je delo počinjeno.

  2. mesto izvršenog zločina ili nekog nedela, nesreće

  Poreklo izraza:

  Lice mesta je pravni izraz koji će nas odvesti do rimskog prava i izraza in facie loci – čiji bi prevod odgovaro našem izrazu na licu mesta.

  Tačan, odnosno bukvalan prevod bi bio na mestu dela, tj. gde je delo izvršeno.

  Izraz lice mesta, tačnije lice, javlja se u Dušanovom zakoniku:

  “Ako kto  pozna lice pod človekom, a bude u gore, u pustoši, da ga povede u preprvnje selo i zaruči selu i pozove da ga dade pred sudijami;…”

  Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog (1349-1354), na novo izdao i objasnio Stojan Novaković

  U tumačenju ovog člana, Novaković navodi sledeće:

  Lice u ovom članu znači stvarni dokaz, samu stvar ukradenu ili porobljenu. …”

  Pogledaj: šta znači – Pobusani ponedeljak

  Dalje u tekstu sledi ovaj primer:

  “Neko jaše ukradena konja, kojega je ili sam ukrao, ili ga je poštenim načinom od pravoga kradljivca kupio, i sretne se u gori, u samoći, sa pravim imacem konja, kome je isti ukraden. Poznavši svoga konja, imalac hvata čoveka pod kojim je lice konja njegova i vodi  ga i predaje na jemstvo i čuvanje najbližem selu,…”

  U delu “Selo” S. Novaković, u vezi sa pomenutim članom, navodi sledeće:

  Poznato je da se u starom jeziku lice zove predmet zločinstva, osobito krađe ili razbojništva.

  Sama reč lice, starosrpska, sveslovenska i praslovenska reč,

  1. Daničić navodi tumečenje, reč lice ….ima osnovno značenje :

  šta se od čega vidi (spoljašnji oblik)

  U ovom kontekstu možemo tumačiti reč lice u  navedenom članu Dušanovog zakonika ili kako S.Novaković navodi u starom jeziku: lice mesta, odnosno mesto gde se vidi (dokaz) da je (krivično) delo izvršeno.

  Zanimljivo:

  Daničić u Rečniku, kao jedno od značenja i upotrebe imenice lice navodi: na lice (licu) zemlje (vinograda), in facie loci  mjesta uopšte, :

  • imaju pojti na lice zemlje
  • poslasmo Petra na lice onoga vinograda
  • opredijeliti ročište na lice mjesta

   Primeri upotrebe izraza:

  Naš reporter se javlja sa lica mesta

  Sektor za kontrolu na licu mesta – Uprava za agrarna plaćanja

  Dušanov zakonik, čl. 92 :

  lice mesta dusanov-zakonik

   

  « Back to Glossary Index