udžerica

  udžerica – imenica, ženski rod

  deminutiv od imenice:

  udžera, ženski rod

  značenje reči udžerica:

  • mala kuća sagrađena od lošeg materijala, čatrlja, straćara, krovinjara

  sinonimi:

  straćara, krovinjara, potleuša, pojata

  Reč se  nalazi u Vukovom Rečniku udžera – straćara

  у̏џера , у̏џере  ж.   клет, ћелија, мрачна соба, у фиг. бедна кућа, соба   :

  • Ку̑ј ће да му седи̑ у ону̑ у̏џеру ?!
  • У Br. Iv. ȕdžera , у RJA. hȕǵera ж.   Арап.   huǵera им. собица; ћелија по текијама у којој живи дервиш; ложа, долап . Према томе они који пишу hudžera , само су ближе етимолош. постанку те речи. Сад ће бити јасно да није постала од hud .

  у̏џерица,  ж.   дем. од   у̏џера

  • И̏маш ли ку̏ћу Стоја̏не? — И̏мам једну у̏џерицу , ко̏лико да не̑сам на сока̑к.Rečnik kosovsko – metohijskog dijalekta, G. Elezović

  udžerica značenje poreklo reči

  Poreklo reči:

  tur. – hücre, ćelija

  Reč je u turski preuzeta iz arapskog jezika

  pročitaj: značenje i poreklo reči imela

  Primeri upotrebe:

  Ницала су тако насеља на свима странама, са најбеднијим кровињарама, као да је неки зао дух изручио са неба над Бео- градом једну огромну врећу уџерица.

  … паљење и рушење њихових убогих уџерица и чатрља, као ни принудно пресељавање у тада далеку Палилулу. Милош се брзо замерио и становништву Топчидера и Аде Циганлије, које је насилно било исељено на Бањицу.

  Две године раније, године 1926, Политика је писала како се Пиштољ мала састоји од „бедних уџерица (…) махом подигнуте од дасака, или у најбољем случају од ћерпича.

  Против градоначелника је покренут кривични поступак, јер незаконито подигнуте уџерице нису биле благовремено уклоњене. Осим тога, оштећени је затражио и накнаду материјалне и нематеријалне штете.

  Сви покушаји београдске општине да спречи „дивљу” — непланску изградђу ових нехигијенских и неурбаних насеља нису успели. Власници тих уџерица нису попуштали ни пред судом и законом.

  Код свију уџерица унаоколо отворена врата, улазе и излазе људске прилике; једне са крчазима, носе воду са шедpвана, ту, код пашине куле, друге са срповима, вилама, грабуљама, косама, излазе из тих ћумеза и прибирају се у …

  Обично је тај процес праћен брзим израстањем „bidonvilla” („јатаган-мала“), насеобина од бедних уџерица скрпљених од лима, дасака, цигле, картона и свакојаких других остатака амбалаже потрошачког друштва.

  Synonyms:
  krovinjara, potleuša, pojata
  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index