inauguracija

   

  inauguracija – posveta u neko dostojanstvo, svečano uvođenje u dužnost ili zvanje, položaj, dužnost; svečano otvaranje, svečano otkrivanje, započinjanje, označavanje početka. Vujaklija, Leksikon stranih reči

  lat. – inauguratio

  in+ augurare

  augur

  Osnova latainske reči inauguratio, gl. inaugurare je imenica augur.

  Augur, inauguracija značenje rečiAugur – je u starom Rimu bio  vrsta sveštenika, koji je tumačio volju bogova na osnovu leta ptica. Ono što se sigurno  zna je da je augur bio najpre etrurski  sveštenik.

  U stručnoj literaturi se najčešće nalazi tumačenje značenja reči augur – posmatrač ptica, tumač leta ptica – lat. avis, ptica + gero, upućivati, davati pravac. Međutim, reč je etrurskog porekla pa samim tim i tumačenje nastanka i značenja reči na osnovu latinskog jezika ne deluje verodostojno, pa su mnogi etimolozi odustali od tog tumačenja.

  *g(w)er – ova indoevropska osnova je produktivnija u tumačenju reči auger. Mogući pravac, sanskrit – guru ili prema slovenskim jezicima, odnosno srpskom

  g=ž

  žrec – pomoalo arhaična reč u srpskom jeziku, šamanski, paganski sveštenik

  rus. – жрец

  crkv.slovenski – žrec,  жьрьць,  neznanobožački sveštenik; žreti – žrtvovati, prinosti žrtvu

  Ne treba smetnuti sa uma ni starosrpski glagol zreti u značenju videti.

  žrtva – ova reč je izvedena od glagola žreti  i  spada u listu od 49 reči koje je Vuk zadržao prevoda Straog zaveta, glagol žreti nije.

  Prvi put se auger pojavljuje uz Romula i Rema, koji su sami bili augeri ili žreci.

  Sam čin se sastojao u posmatranju leta ptica. Nebo je bilo simbolički  izdeljeno na 4 segmenta koja su imali svoje značenja; pravac u kom je ptica letela je takođe tumačen. Važno je bilo da li su se ptice oglasile tokom leta ili ne.

  Ptice koje su se posmatrane su: gavran, detlić, sova i orao.

  Na slici je prikazan gavran kao i instrument koji su augeri korsitili, vrsta roga, litius, etrurskog porekla.

  Igvinska tabla Igvinska tabla – Igune Tablet, 3v pre n.e. zapisi o augurima, pisana umbrijskim jezikom.

  « Back to Glossary Index