mator

   

  Mator je stara srpska reč, veoma važna, zaboravljene istorije, falsifikovana. Da se Klio ne bi postidela, karta ili karte za put vremeplovom od sadašnjeg značenja do identičnog još iz vremena starih Etruraca, ikčljučivo će biti navodi iz rečnika, poznatih, priznatih…

  Idemo redom:

  praslovenska reč –  *materъ, *matorъ

  • Daničić, Budmani Rečnik, knjiga VI, le – mo

  matora –  ženski rod

  mator – star, vremenit

  staroslovenska reč, zastupljena u bugarskom; u ruskom i slovačkom sa značenjem (odrastao, jak, debeo);

  Sva je prilika da je ova reč načinjena od osnove imenice mati, pa da se isprva govorilo matora, kao imenica ženskoga roda u značenju mati (živadi ili drugih životinja); budući  da je mati uvek morala biti starija od svojih mladih, lako se s pojmom materinstva združio pojam starosti (bar relativne) i tako je pomenuta imenica matora dobila značenje stara, starka; A pošto se i to značenje utvrdilo, osetila se potreba da se prema fem. (ženski rod) načini masc.(muški rod) mator i neutr. (srednji rod) matoro.… U tom tako postalom pridevu pojam starosti se zadržao, a pojam materinstva se izgubio.

  Kad matoro dete počne laziti (puzati) sluti na goste.

  Kad mator pas laje, onda valja videti šta je.

  Izvedene reči: matorac, matorka

  lat. maturus – zreo

  P. Skok, rečnik

  • … nije verovatno da je od lat. maturus kako misle Romanski i Lottner. Ali došlo je do unakrštanja slavenske reči u hrv.-srp. sa latinizmom; … maturstvo velika starost; reč matura ispit zrelosti je kod nas latinizam, koji je došao preko nemačkog.

  Lateinisches Etymologisches Woerterbuch, dr. Alois Walde

  maturus – reif (nem.) zreo; mature est, rechzeitig; frühzeitig – na vreme, rano; vidi Matuta

  Etrurska boginja Mater MatutaPod odrednicom Matuta, Walde daje opis stare rimske boginje i dovodi je u direktnu vezu sa rečima: srpski mator, star i ruski materoj, veliki, jak.

  Kakve veze ima boginja zore i svanuća sa zrelošću?

  Direktne, ako uklonimo latinsko-rimska tumačenja, pogrešna!

  Matuta je bila etrurska boginja zrenja, zrelosti;

  Povezivana je sa sazrevanjem vinove loze vidi Enciklopedija Britanika – Matuta, a latinski pesnik Lukrecije je pogrešno povezao sa zorom i svanućem. Imala je i svoj hram, koji je porušen u 6 veku pre n.e.

  Zašto je povezana sa zorom i svanućem? Taj deo dana se smatrao simbolom rađanja, vreme kada su se najviše porađale žene. A njihova zaštitnica je bila boginja Matuta, boginja zrelih žena, koje donose novi život,  imala je i svoj festival 11. juna. Tokom vremena njenu ulogu je preuzela boginja Junona kao zaštitnica braka i udatih žena. Bogunja Matuta je dobila novu funkciju, da štiti pomorce.

  Ovidije, u svom delu Fasti pominje ovu boginju:

  hac ibi luce ferunt Matutae sacra parenti
  sceptriferas Servi templa dedisse manus.

  U prevodima (koje sam ja pronašla, engleski, nemački) Servi se provedi uglavnom sa robovi, robinje!?!

  Izvedene reči: matura, materija, matrona, …

  Synonyms:
  star, vremenit
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleHilandar
  Next articlejalov