spahija

   

  1. spahija – posednik, vlasnik, zemljedržatelj, turcizam (iz persijskog jezika)

  „Nakon što se mir sklopio, Bećir-paša se uputio da primi gradove od Austrijanaca. Kad je stigao u Niš pozvao je sve zemljedržatelje(u fusnoti spahije) iz okoline i pročitao ferman, kojim janičarima zabranjuje da se vrate u Srbiju.“ Istorija njavažnijih događaja u Srbiji (1459 – 1813) napisano od Pavla Joannovića, spisatelja, 1847, izdanje Službeni glasnik

  Iako je postojala potreba i težnja da se smanji upotreba turcizama u tadašnjoj Srbiji, pobeda Vukove reforme kao i prihvatanje Vukovog rečnika kao jedinog merodavnog lingvističkog izvora dovela je do konačnog preuzimanja i priznavanja velikog broja turcizma kao osnovnih leksičkih elemenata srpskog jezika.

  Iz Vukovog rečnika – navedena je nemačka odrednica, latinska ali ne i srpska, posednik ili kako se tada govorilo zemljedržatelj:

  spahija (spaija), der Grundherr, dominus fundi. U Srbiji  su bili a u Bosni i Hercegovini valja da su i sad spahije najbolji ljudi za narod. Bosanski su begovi gotovo sami spahije (čitaj vlasnici, posednici, dodala D. A.) od svijeh onijeh zemalja; i gotovo svi oni imaju svoje kule i dvorove po selima u Bosni i Hercegovini i tamo sjede. Gdekoji još imaju stara spska podrjitla n.p. Ljubovići, Vidići, Brankovići, Vilipovići, Todorovići i.t.d., ali opet ne spominju rado da su Srbi bili, premda ni danas ne zna Turski ni od stotine jedan, nego govore srpski kao ostali Srblji. Spahije uzimaju desetak od žita i u novcima od oženjenijeh glava (oko 2 groša) glavnicu (u ime desetka od povrća i od ostalijeh usjeva i drugijeh sitnica)….

  Spahija je reč koja je dobila značenje koje se potpuno poklapa sa  rečima posednik, vlasnik, zemljedržatelj i u mnogim slučajevima se ne odnosi na značenje spahije kao pripadnika turske vojske. U tom smislu je potpuno bila opradvdana upotreba reči zemljedržatelj umesto spahija u 19 veku. Kasnije se potpuno izgubila ta praksa i prihvaćena je isključivo upotreba reči  spahija, uz  dodatna objašnjenja i fusnote, potpuno suprotno od navedenog primera na samom početku odrednice. I u Rečniku turcizma postoji objašnjenje značenja reči spahija, koje nije vezano za vojnu struku – odrednica 2.

  1. spahija, hipokoristik spaho (persijski)

  A.Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  1. posjedinik timara, spahiluka, koji je dužan kao konjanik da ide u vojsku u slučaju rata; lenski konjanik. Bilo je i hrišćana spahija.

  spahije rod turske vojske

  wikipedia

  „Hoda li za njim šest stotina spahija.“

  Od ovoga je nastalo prezime Spahić, Spaho.

  1. bolje stojeći seoski domaćin islamske vere u Bosni i Hercegovini; dodaje se kao titula iza imena; Hasan–spahija; Omer–spahija;

  tur. sipahi; pers. sipahi – vojnik (pers. sipah – vojska)

  vidi: turcizmi u srpskom, slovo S,s

  Synonyms:
  posednik, vlasnik, zemljedržatelj, vojnik
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleVladimir
  Next articleTara