Turcizmi u srpskom jeziku – slovo H, h

  turcizmi H, h – lista

   

  haber, habar, aber – glas

  haberdar, aberdar – glasnik

  havan, avan – kuhinjski pribor

  havli – marama

  hazna – blagajna

  hain, hajin – nevernik

  hair – sreća

  hairdžija – dobročinitelj

  hajat – hodnik, trem

   

  hajvan – stoka

  hajde – idi, pođi, pođimo

   

  hajduk – odmetnik od vlasti

   

  hajdučija – odmetništvo

  hala – beda, nečistoća, nužnik

  halal – dopušteno, zarađeno

  halaliti – oprostiti

  halvaluk – nagrada

  halka, alka – obruč, karika

  hamajlija, amajlija – zapis zavijen u platno ili kožu, savijen u obliku trougla, nosi se privezan za ruku, oko vrata ili ispod odeće

   

  hamam – javno kupatilo

   

  hamamdžik – kućno kupatilo

  han, hanan – prenoćište

  handžar – dugi nož sa oštricom na obe strane

  handžija – vlasnik hana

  haps, aps – zatvor

  hapsana – zatvorska zgrada

  hapsiti – lišavati slobode

  haram – greh

  harambaša – vođa hajduka

  haramija – razbojnik

  harar – vrsta vreće

   

  harač – trošak

   

  harač – vrsta poreza

  haračlija – poreznik

  harčiti, arčiti – trošiti

  has – poseban, čist

  hasna – korist

  hasniti – koristiti

  hatar, hator – misao, pamćenje, sečanje, volja, ljubav

  Pogledaj: turcizmi u srpskom jeziku slovo M, m – lista

   

  hadži, hadžija – onaj ko je posetio sveta mesta

   

  hašati – poricati

  hendek, jendek – rov, prokop

  hergela, ergela – čopor konja, uzgajalište

  hesan, hesab – račun

  hespap, espap – roba

  hećim, ećim – lekar

  hodža – muslimanski sveštenik

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index