Present Perfekt pasiv engleski

Present Perfekt pasiv engleski

The Present Perfect, Passive Voice

Present Perfect je veoma važno vreme u engleskom jeziku. Koristi se za izražavanje prošle radnje koje se još nije završila i ima uticaja ili se nastavlja  u sadašnjosti.

Više o građenju i upotrebi  Present Perfect Tense pročitaj ovde.

Veoma je važno da dobro savladamo Present Perfect aktiv da bi pravilno mogli da napravimo i koristimo pasiv.

Present Perfect active se gradi:

pomoćni glagol have + past particip glavnog glagola ( glagol + ed ili 3 kolona, lista nepravilnig glagola)

Present Perfect pasiv se gradi:

  1. has/ have + been + 2. past participle

Present Perfect pasiv – tabela

jednina množina
1. I have been given We have been given
2. You have been given You have been given
3. He has been given
She has been given They have been given
It has been given

 

Najčešće se koriste skraćeni oiblici – tabela

jednina množina
I’ve been given We’ve been given
You’ve been given You’ve been given
He’s been given
She’s been given They’ve been given
It’s been given

 

Upitni oblik se pravi inverzijom – pomoćni glagol have je na prvom mestu:

Has he been given

Odrični oblik dodavanjem not

He has not/He hasn’t been given

Pročitaj: will, shall upotreba, primeri

Present Perfect pasiv upotreba

London has been visited by people from all over the world.

1. People from all over the world  – subjekat aktivne rečenice, u pasivnoj se dodaje by
2. London – objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne

Pasiv je veoma čest u engleskom jeziku. Koristimo ga kada iz nekog razloga subjekat aktivne rečenice nije poznat, neodređen je ili nije bitan.

Ako pogledamo primer:

London posećuje puno ljudi sa svih strana sveta.

Poenta onoga šta želimo da kažemo u ovoj rečenici je da je London turistička destinacija i da London grad trpi radnju – poste ljudi, koji dolaze sa svih stran sveta.

Pravilo: samo prelazni glagoli, oni koji u aktivnoj rečenici imaju objekat, mogu da grade pasiv.

Primer:

I have finished the job.

Aktivna rečenica, ja sam obavila posao.

I, ja – subjekat

The job, posao – objekat.

Želimo da istaknemo da je posao obavljen, o njemu pričamo, važan nam je iz nekog razloga, koristimo pasivnu rečenicu.

Vežbamo ovde

Present Perfect pasiv pravila:

  1. objekat aktivne rečenice, the job, postaje subjekat pasivne

  2. vreme korišćeno u aktivnoj rečenici ostaje isto, prebacuje se u pasiv, vidi tabelu

  3. upotrebiti odgovarajući oblik Present Perfect. Pošto više nije subjekat I, ja nego, posao job koristimo oblik za 3. Lice jednine, vidi tabelu

  4. subjekat aktivne rečenice dobija by ili se izostavlja ako nije bitan.

The job(1)  has been finished (2.-3.) by me (4).

Pročitaj: engleski čitanje – ough, 6 načina da se pročita